Wednesday, March 21, 2012

MẪU ĐƠN I-864 - BẢO TRỢ TÀI CHÁNH - DO NGUYỄN SOẠN THẢO




Mẫu Đơn I-864 – Bảo Trợ Tài Chánh

Một trong những lý do để một người bị từ chối chiếu khán nhập cảnh thường trú (Immigrant Visa) hoặc đơn thay đổi tình trạng di trú (Adjustment of Status) là Public Charge (tức là gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ). Dựa theo lý do Public Charge, Sở Di Trú Hoa Kỳ hoặc lãnh sự Hoa Kỳ cho rằng đương đơn sẽ trở thành gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ sau khi đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ.

Khi hồ sơ bảo lãnh thân nhân I-130 đã được Sở Di Trú chấp thuận và đúng theo hạn kỳ chờ đợi giải quyết hồ sơ. Thì quý vị sẽ nhận 1 lá thư của Sở Di Trú thông báo rằng hồ sơ của quý vị đã được chấp thuận và chuyển sang cho văn phòng National Visa Center (Văn phòng chiếu kháng). Thì sau khi quý vị đóng $88 (giá lệ phí hiện tại) để cho văn phòng chiếu kháng thụ lý tiếp hồ sơ. Và bước kế tiếp là quý vị sẽ nhận thư của văn phòng chiếu kháng thông báo quý vị đóng lệ phí Visa ($404 giá biểu hiện tại).

Sau khi hoàn tất những phần nêu trên, thì đây là lúc quý vị chuẩn bị nộp mẫu đơn I-864 để chứng minh về mức bảo trợ tài chánh. Ðể tránh bị từ chối nhập cảnh Hoa Kỳ vì lý do Public Charge, mẫu đơn bảo trợ tài chánh (mẫu đơn I-864), phải được làm đúng luật, đúng sự đòi hỏi của Sở Di Trú. Ðơn bảo trợ tài chánh phải được thi hành bởi người nộp đơn như một khế ước.

Thứ nhất - Ðơn bảo trợ tài chánh phải được thi hành bằng phương cách luật định, người bảo trợ phải trên 18 tuổi, và người bảo trợ phải là người nộp đơn bảo lãnh thân nhân. Lý do người bảo trợ phải trên 18 tuổi vì khế ước với một người dưới 18 tuổi không có giá trị luật pháp.

Thứ nhì - Người bảo trợ phải đồng ý phục tùng theo thẩm quyền của bất cứ những tòa liên bang hay tòa tiểu bang, tức là người bảo trợ phải là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, và người bảo trợ phải cư ngụ tại Hoa Kỳ.

Thứ ba - người bảo trợ phải đồng ý bảo trợ cho người được bảo lãnh, và phải chứng minh là mình có khả năng tài chánh để bảo tồn và duy trì số tiền lợi tức mỗi năm ít nhất là 125% của Federal Poverty Guideline theo mẫu đơn I-864P.

Ðể chứng minh khả năng tài chánh, bảo tồn và duy trì số tiền lợi tức trong vòng 3 năm. Ngoài ra người bảo trợ phải cung cấp những giấy tờ thuế của liên bang cho 3 năm vừa qua.

Người bảo trợ có thể chứng minh khả năng về số tiền lợi tức bằng những chứng minh tài sản của mình, hoặc của người được bảo lãnh, và những tài sản đó được sẵn sàng dùng để bảo trợ cho người được bảo lãnh.

Sự đòi hỏi của lợi tức cho mỗi $1,000 thì người bảo trợ hoặc người được bảo trợ phải thay thế bằng tài sản có sẵn trị giá: $5,000. Những tài sản nào có thể chuyển thành tiền mặt trong vòng một thời gian ngắn có thể dùng để chứng minh.

Ví dụ cho diện cha bảo lãnh cho con, lợi tức của người cha cho năm 2010 là $12,000. Theo mức quy định của lợi tức cho 2 người (người bảo lãnh và người được bảo lãnh) của năm 2011 là $18,387. Mức lợi tức của người cha thiếu $6,387. Người cha có thể thế bằng số tiền $31,935 (6,387 x 5) trong trương mục.

Nếu như người bảo trợ không hội đủ được những điều kiện cần thiết trình bày trên, người bảo trợ có thể nộp thêm đơn Affidavit of Support của một co-sponsor (tức là người bảo trợ phụ). Những trường hợp người bảo trợ không hội đủ điều kiện là người bảo trợ đang lãnh tiền trợ cấp của chính phủ như SSI, welfare, v.v... Người bảo trợ phụ phải hội đủ năm điều kiện:

- Ðiều kiện thứ nhất: Người bảo trợ phụ phải chấp nhận trách nhiệm của người bảo trợ chính, và nếu như trong trường hợp người bảo trợ chính không hoàn thành trách nhiệm sau này, thì người bảo trợ phụ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Ðiều kiện thứ nhì: Người bảo trợ phụ cũng phải trên 18 tuổi.

- Ðiều kiện thứ ba: Người bảo trợ phụ phải có quốc tịch Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân.

- Ðiều kiện thứ tư: Người bảo trợ phụ phải cư ngụ tại Hoa Kỳ.

- Ðiều kiện thứ năm: người bảo trợ phụ phải đồng ý bảo trợ cho người được bảo lãnh, và phải chứng minh mình có khả năng tài chánh để bảo tồn và duy trì số tiền lợi tức mỗi năm. Số tiền đó phải bằng ít nhất là 125% của Federal Poverty Guideline (theo mẫu đơn I-864P).


Trước khi quý vị gởi mẫu đơn I-864 đến văn phòng chiếu kháng. Quý vị nên kiểm tra kỹ lại hồ sơ. Và kèm theo những giấy tờ như sau:

- Mẫu đơn I-864

- Giấy xác nhận công việc làm hiện tại của người bảo lãnh (Verification letter for work)

- Nếu quý vị đang hưởng trợ cấp của chính phủ và không có đi làm thì cần phải có giấy xác nhận của văn phòng an sinh xã hội

- 3 bản copy về lương được lãnh định kỳ của người bảo lãnh

- Form 1040 về thuế liên bang trong vòng 3 năm

- W-2 trong vòng 3 năm

- Bank statement của người bảo lãnh (cho tháng gần nhất)

- Mẫu đơn I-864 không cần đóng lệ phí

- Nếu quý vị không rõ mức thu nhập hàng năm của mình có đủ theo quy định của Sở Di Trú hay không, quý vị có thể tham khảo mẫu đơn I-864P để biết chính xác.


Source: http://www.uscis.gov/portal/site/uscis